Yeruşalim'e Dönenler

Ezra 2:1-54

2:1  Babil Kralı Nebukadnessar'ın Babil'e sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahuda'daki kendi kentlerine döndü.
2:2  Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Seraya, Reelaya, Mordekay, Bilşan, Mispar, Bigvay, Rehum ve Baana'nın önderliğinde geldiler.
2:3  Paroşoğulları: 2172
2:4  Şefatyaoğulları: 372
2:5  Arahoğulları: 775
2:6  Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2812
2:7  Elamoğulları: 1254
2:8  Zattuoğulları: 945
2:9  Zakkayoğulları: 760
2:10  Banioğulları: 642
2:11  Bevayoğulları: 623
2:12  Azgatoğulları: 1222
2:13  Adonikamoğulları: 666
2:14  Bigvayoğulları: 2056
2:15  Adinoğulları: 454
2:16  Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98
2:17  Besayoğulları: 323
2:18  Yoraoğulları: 112
2:19  Haşumoğulları: 223
2:20  Gibbaroğulları: 95
2:21  Beytlehemliler: 123
2:22  Netofalılar: 56
2:23  Anatotlular: 128
2:24  Azmavetliler: 42
2:25  Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743
2:26  Ramalılar ve Gevalılar: 621
2:27  Mikmaslılar: 122
2:28  Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 223
2:29  Nevolular: 52
2:30  Magbişliler: 156
2:31  Öbür Elam Kenti'nden olanlar: 1254
2:32  Harimliler: 320
2:33  Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 725
2:34  Erihalılar: 345
2:35  Senaalılar: 3630.
2:36  Kâhinler: Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973
2:37  İmmeroğulları: 1052
2:38  Paşhuroğulları: 1247
2:39  Harimoğulları: 1017.
2:40  Levililer: Hodavya soyundan Yeşu ve Kadmieloğulları: 74.
2:41  Ezgiciler: Asafoğulları: 128.
2:42  Tapınak kapı nöbetçileri: Şallumoğulları, Ateroğulları, Talmonoğulları, Akkuvoğulları, Hatitaoğulları, Şovayoğulları, toplam 139.
2:43  Tapınak görevlileri: Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,
2:44  Kerosoğulları, Siahaoğulları, Padonoğulları,
2:45  Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Akkuvoğulları,
2:46  Hagavoğulları, Şalmayoğulları, Hananoğulları,
2:47  Giddeloğulları, Gaharoğulları, Reayaoğulları,
2:48  Resinoğulları, Nekodaoğulları, Gazzamoğulları,
2:49  Uzzaoğulları, Paseahoğulları, Besayoğulları,
2:50  Asnaoğulları, Meunimoğulları, Nefusimoğulları,
2:51  Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,
2:52  Baslutoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,
2:53  Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,
2:54  Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

Tüm ayetler: Tanrı, Babil'e sürgüne gidenleri kurtarır ve Kendi Tapınağı'nın yeniden yapılmasını sağlar. Babil'i kullanarak İsrail'i yargılayan Tanrı onları bağışlar ve yeniden başlamaları için fırsat verir. Ben de günah ve ölümün gölgesinden Rab'bin lütfuyla kurtuldum. O'nun evinin yeniden yapılması için çağırıldım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1,2: Bu listede ilk önce önderlerin isimleri yer almaktadır. Onlar uzun süren sürgün yaşamlarında sıkıntı çekmişlerdir. Şimdi ise tapınağın yeniden yapılması için bir takım zorluklarla yüzleşecekleri halde Yeruşalim'e dönerken ilk sırada yer alırlar. Topluluğumun ruhsal olarak yıkılmış olan kısımlarında, yani sıkıntılı zamanlarında yenilenınesi için ilk önce ayağa kalkan ben oluyor muyum?

3-35: Tapınağın yeniden yapılması için çeşitli bölgelerden gelen birbirinden farklı kişiler, tek bir amaç için Yeruşalim'e dönerler. Onlar tek hedef, amaç ve umutla Tanrı'nın Egemenliği için işbirliği yapıp bir araya toplandılar. Acaba Rab'bin işini yapmak için kendimi yetersiz bulup tereddüt ediyor muyum? Birbirinden farklı kişilik, meslek ve tecrübeye sahip olanların işbirliğiyle O'nun egemenliğinin gelişeceğini hatırlamalıyım. Rab'bin topluluğunun kutsallaşması için sevinçle çalışıyor muyum?

36-42: Rab'bin Tapınağı'nda hizmet eden kâhinler, Levililer, ezgiciler ve kapı nöbetçilerinin oğullan hep birlikte geri dönerler. Tapınağı yeniden inşa etmek için gereken malzeme (1:6-11) ve birlikte çalışacak kişilerin ne kadar bol olduğunu görüyoruz. Rab'be hizmet ederken hangi konuda eksiklikler var? İsteğimin Tanrı'nın isteğine uygun olup olmadığını dikkatle incelemeliyim.

43-54: Tapınakta hizmet eden yabancılar da İsrailliler'le birlikte dönerler. Tanrı, egemenliğine yabancı olan beni de günah ve ölümden kurtararak ruhsal hizmette yer almamı sağladı. O'nun bu lütfunu hatırlayarak sadık bir şekilde hizmet ediyor muyum?

 
Mujde.org