İsimleri Bilinıneyen Hizmetkârlar

Ezra 2:55-70

2:57  Şefatyaoğulları, Hattiloğulları, Pokeret-Hassevayimoğulları, Amioğulları.
2:58  Tapınak görevlileriyle Süleyman'ın kullarının soyundan olanlar: 392.
2:59  Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addan ve İmmer'den dönen, ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrail'den geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:
2:60  Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 652.
2:61  Kâhinlerin soyundan: Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillay'ın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillay'ın oğulları.
2:62  Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı.
2:63  Vali, Urim ile Tummim'i* kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.
2:64  Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.
2:65  Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 200 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı.
2:66  (SEE 2:65)
2:67  (SEE 2:65)
2:68  Bazı aile başları Yeruşalim'deki RAB Tanrı'nın Tapınağı'na varınca, tapınağın bulunduğu yerde yeniden kurulması için gönülden armağanlar verdiler.
2:69  Her biri gücü oranında hazineye bu iş için toplam 61 000 darik altın, 5 000 mina gümüş, 100 kâhin mintanı bağışladı.
2:70  Kâhinler, Levililer, halktan bazı kişiler -ezgiciler, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri- kendi kentlerine yerleştiler. Böylece bütün İsrailliler kentlerinde yaşamaya başladılar.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:


Tüm ayetler: Tanrı, ayrım yapmadan insanları çağırıp ruhsal hizmete ka-tılmasını sağlar. Konumu ve tecrübesi ne olursa olsun kişileri tapınağının yapılması için harekete geçirir. Aynı şekilde ayrım yapmayan Rab'bin sev-gisi sayesinde benim gibi yabancı ve günahkârlar da O'na hizmet edebilir. Lütfü için şükrederek kendimi tamamen O'na adıyor muyum?


Bana hangi öğütler verilmektedir?


55-58: Süleyman'ın tapınağının inşasında çalışanlar da Yeruşalim'e dönerler. Babalarının o tapınakta sevinçle hizmet ettiğini hatırlayan çocukları da onlardan örnek alırlar. Anne babaların ve yaşlıların hizmet ettiği kilisede ben de hizmet etmek istiyor muyum?

59-63: Hangi boydan ya da soydan oldukları bilinıneyen kişiler de Yeruşalim'deki tapınağın yapımı için geldiler. Kâhin soyundan geldikleri halde kâhinlerin soy kütüğünde yazılı olmadığı için kâhinlik yapamayanlar da katıldı. Bu kişilerin isimleri listede olmadığı halde tapınağın yapımı için Yeruşalim'e geldiler. Topluluğumda başkaları tarafından tanınınadığım ve övülen kişiler arasında bulunınadığım için hayal kırıklığı yaşıyor muyum? Rab'bin görkemli işine katıldığım için sevinçle hizmet edebiliyor muyum?

64-70: Tapınağın yeniden yapılmasına katılan kişilerle, hayvan ve eşyalann sayısı net bir şekilde yazılır. Her kişi, her hayvan ve her eşya önemli bir şekilde kullanılır. Benim Rab'be sunduğum zaman, servet ve hizmetin boşa gitmeyeceğine inanıyor muyum?

68-70: Bazı önderler tapınağın yapımı için armağanlar sunar. Başkalarının Rab'be armağan sunınasını beklemeden önce ben ne sunabilirim? Sunularımın Rab'bin işi için değerli bir şekilde kullanılacağını hatırlayarak ne sunabilirim diye düşünıneli ve uygulamalıyım.

 
Mujde.org