Tapınağın Adanınası ve Fısıh Bayramı

Ezra 6:13-22

6:13  Fırat'ın batı yakasındaki bölge valisi Tattenay, Şetar-Bozenay ve çalışma arkadaşları Kral Darius'un buyruğunu özenle yerine getirdiler.
6:14  Peygamber Hagay ile İddo oğlu Zekeriya'nın yaptıkları peygamberlik sayesinde Yahudi ileri gelenleri yapım işlerini başarıyla ilerlettiler. İsrail Tanrısı'nın buyruğu ve Pers kralları Koreş'in, Darius'un, Artahşasta'nın buyrukları uyarınca tapınağın yapımını bitirdiler.
6:15  Tapınak Kral Darius'un krallığının altıncı yılı, Adar ayının* üçüncü günü tamamlandı.
6:16  İsrail halkı -kâhinler, Levililer ve sürgünden dönenlerin tümü- Tanrı'nın Tapınağı'nın adanmasını sevinçle kutladılar.
6:17  Tanrı'nın Tapınağı'nın adanması için yüz boğa, iki yüz koç, dört yüz kuzu kurban ettiler. Oymakların sayısına göre, bütün İsrailliler için günah sunusu* olarak on iki teke sundular.
6:18  Musa'nın Kitabı'ndaki kural uyarınca Tanrı'nın Yeruşalim'deki hizmeti için kâhinlerle Levililer'i bağlı oldukları bölüklere göre görevlere atadılar.
6:19  Sürgünden dönenler birinci ayın* on dördüncü günü Fısıh Bayramı'nı* kutladılar.
6:20  Kâhinlerle Levililer hep birlikte kendilerini arındırdılar; dinsel açıdan hepsi arındı. Levililer sürgünden dönenlerin tümü, kardeşleri olan kâhinler ve kendileri için Fısıh* kurbanını kestiler.
6:21  Sürgünden dönen İsrailliler'le İsrail'in Tanrısı RAB'be yönelmek amacıyla kendilerini çevredeki halkların kötü alışkanlıklarından ayırıp onlara katılanların hepsi kurban etinden yedi.
6:22  Mayasız Ekmek Bayramı'nı* yedi gün sevinçle kutladılar. Çünkü RAB onları sevindirdi ve Asur Kralı'nın onlara iyi davranmasını, İsrail'in Tanrısı Tanrı'nın Tapınağı'nın yapım işlerinde onlara yardım etmesini sağladı.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

13-15: Tanrı Kral Darius'u, valileri, peygamberleri ve İsrail halkını harekete geçirerek tapınağın yapımının ilerlemesini sağlar. İsrail halkına buyruk vermeye gerek kalmadan işlerin tamamlanınası için gereken her şeyi sağlar. Rab'bin buyruğu ağır bir yük değildir. Buyruğu yerine getirebilmem için her konuda bana yardım eden Rab'be sevinçle itaat etmeliyim.

22: Rab, Fısıh Bayramı'yla Mayasız Ekmek Bayramı'nı kutlayan halkı sevindirir. Sevinç kaynağı olan Tanrı, kralları harekete geçirip Tapınağın yapımına yardım etmelerini sağlar. Engelleri kaldırıp yardım edenleri sağlayan Tanrı'nın lütfunu derin derin düşünıneliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

16-18: Yeniden yapılan tapınak, Tanrı'nın atalarla yaptığı antlaşmanın sürgünden dönenlerle de devam ettiğini gösterir. Bu nedenle halk büyük sevinç içinde bayramları kutlar. Rab bugüne kadar bize de lütfetti. O'nun huzuruna neyle çıkıyorum? Tapınağı adarken günah sunusu sunan İsrail halkı gibi ben de günahlarımın bağışlanınası için O'nun huzuruna çıkmalıyım. Hayatımda hâlâ tövbe etmediğim günahlar var mı?

19-22: İsrail halkı birinci ayın on dördüncü günü Fısıh Bayramı'nı kutlar. Bu, sürgün hayatının bittiğini ve yeni bir tapınına zamanının başladığını gösterir. İsrail halkı Mısır'dan çıkarken ilk defa Fısıh Bayramı'nı kutlamıştı (Çık. 12:1-6). Bu, köleliğin bittiğini ve Tanrı'nın halkı olarak yeniden doğduklarını simgeler. O gün tüm halk mayasız ekmek yiyerek bir anlamda günahın mayasını yok etmişti. Ben de Tanrı'nın halkı olarak günahımdan annıp yeni bir hayat sürdürmeliyim. Kurtulduğum ilk günkü sevinci yaşıyor muyum?

 
Mujde.org