Yasayı İyi Bilen Ezra

Ezra 7:1-10

7:1-7  Bu olaylardan sonra, Pers Kralı Artahşasta'nın krallığı döneminde, Başkâhin Harun oğlu Elazar oğlu Pinehas oğlu Avişua oğlu Bukki oğlu Uzzi oğlu Zerahya oğlu Merayot oğlu Azarya oğlu Amarya oğlu Ahituv oğlu Sadok oğlu Şallum oğlu Hilkiya oğlu Azarya oğlu Seraya oğlu Ezra adında biri Babil'den geldi. Ezra İsrail'in Tanrısı RAB'bin Musa'ya verdiği yasayı iyi bilen bir bilgindi. Tanrısı RAB'bin yardımıyla kral ona her istediğini verdi.
7:7  Kral Artahşasta'nın krallığının yedinci yılında İsrail halkından, kâhinlerden, Levililer'den, ezgicilerden, tapınak görevlilerinden ve kapı nöbetçilerinden bazıları Yeruşalim'e gitti.
7:8  Ezra, Artahşasta'nın krallığının yedinci yılının beşinci ayında* Yeruşalim'e vardı.
7:9  Birinci ayın birinci günü Babil'den ayrılmıştı. Tanrısı'nın koruyucu eli sayesinde beşinci ayın birinci günü Yeruşalim'e vardı.
7:10  Ezra kendini RAB'bin Yasası'nı inceleyip uygulamaya ve İsrail'de kuralları, ilkeleri öğretmeye adamıştı.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1-6: Tanrı Ezra'yla birliktedir ve kraldan her istediğini almasını sağlar. Ezra, Peres'e sürgüne gittiği halde Rab'bin Yasası'nı iyi bilen bir bilgindi. Çevresince saygın görülen bir kişiydi. Tanrı kendi yasasını inceleyip uygu-layan kişiyi destekler. İş yerinde ya da komşular tarafından seviliyor mu-yum? Öyleyse, bunun nedeni Tanrı'nın lütfü altında olmamdır. İnsanlar ta-rafından sevilip sayıldığım zaman Rab'be şükredip O'nun ismini yüceltme- liyim.

7-9: Tanrı, Ezra'nın ve halktan bazı kişilerin Babil'den Yeruşalim'e sağ salim dönınelerini sağlar. Aynı zamanda Peres kralını harekete geçirip Ezra'ya yetki verdirir. Onunla birlikte İsrail halkından çeşitli yeteneklerde olan kişilerin de dönınesini sağlar. Kendisine tapınan halkı yenilemek için çalışan Rab'bin eli topluluğumda ne şekilde görünüyor? Benim hayatımdaki ve topluluğumdaki yönlendirişi için Rab'bi övmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-: Başkâhin Harun'dan Ezra'ya kadar devam eden soy kütüğü, uzun süren sürgüne rağmen Ezra'yla devam eder. Tanrı'ya olan imanım, çocuklanın ve ardından gelenlerle devam ediyor mu?
10: Ezra Rab'bin Yasası'nı iyi bilen bir bilgindir. Yasa'yı sadece incelemekle kalmaz, uygular. Kendini Yasa'yı halka öğretmeye adamıştır. Ben de her gün Rab'bin sözünü gayretle inceliyor muyum? İncelediklerimi yerine getirmeye özen gösteriyor muyum? Topluluğumda incelediklerimi paylaş-mak için neler yapıyorum? Topluluğumdaki kişileri bu konuda teşvik ediyor muyum?

 
Mujde.org