Ezra'yla Birlikte Olan Kişiler

Ezra 8:1-20

8:1  Artahşasta'nın krallığı döneminde ben Ezra'yla birlikte Babil'den dönen boy başlarının ve onlarla birlikte kayıtlı olanların listesi:
8:2  Pinehasoğulları'ndan Gerşom, İtamaroğulları'ndan Daniel, Davutoğulları'ndan Hattuş.
8:3  Şekanyaoğulları'ndan, Paroşoğulları'ndan Zekeriya ve onunla birlikte bu boydan kaydedilen 150 erkek.
8:4  Pahat-Moavoğulları'ndan Zerahya oğlu Elyehoenay ve onunla birlikte 200 erkek.
8:5  Yahaziel oğlu Şekanya'nın oğullarından 300 erkek.
8:6  Adinoğulları'ndan Yonatan oğlu Ebet ve onunla birlikte 50 erkek.
8:7  Elamoğulları'ndan Atalya oğlu Yeşaya ve onunla birlikte 70 erkek.
8:8  Şefatyaoğulları'ndan Mikael oğlu Zevadya ve onunla birlikte 80 erkek.
8:9  Yoavoğulları'ndan Yehiel oğlu Ovadya ve onunla birlikte 218 erkek.
8:10  Yosifya oğlu Şelomit'in oğullarından 160 erkek.
8:11  Bevayoğulları'ndan Bevay oğlu Zekeriya ve onunla birlikte 28 erkek.
8:12  Azgatoğulları'ndan Hakkatan oğlu Yohanan ve onunla birlikte 110 erkek.
8:13  Adonikam'ın küçük oğullarından adları Elifelet, Yeiel, Şemaya olanlar ve onlarla birlikte 60 erkek.
8:14  Bigvayoğulları'ndan Utay, Zakkur ve onlarla birlikte 70 erkek.
8:15  Onları Ahava Kenti'ne doğru uzanan kanalın yanına topladım. Orada üç gün konakladık. Halkın ve kâhinlerin arasında yoklama yaptığımda orada Levililer'den kimse olmadığını gördüm.
8:16  Bunun üzerine Eliezer, Ariel, Şemaya, Elnatan, Yariv, Elnatan, Natan, Zekeriya, Meşullam adındaki önderleri, Öğretmen Yoyariv'i ve Elnatan'ı çağırttım.
8:17  Sonra onları Kasifya'da bulunan Önder İddo'ya gönderdim. İddo'ya ve tapınak görevlisi olan kardeşlerine neler söylemeleri gerektiğini bildirdim. Öyle ki, bize Tanrımız'ın Tapınağı'nda görev yapacak adamlar göndersinler.
8:18  Tanrımız'ın iyiliği sayesinde İsrail oğlu Levi oğlu Mahlioğulları'ndan Şerevya adında bilge bir kişiyi bize gönderdiler. Kendisiyle birlikte oğulları ve kardeşleri toplam on sekiz kişi geldi.
8:19  Haşavya'yı, Merarioğulları'ndan Yeşaya'yı ve kardeşleriyle oğullarını, toplam yirmi kişiyi de gönderdiler.
8:20  Ayrıca Levililer'e yardım etmek üzere Davut'la görevlilerinin atadığı tapınak görevlilerinden iki yüz yirmi kişi gönderdiler. Hepsinin adı listeye yazılmıştı.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

Tüm ayetler: Tanrı, kişileri bir araya getirme sırasında Ezra'yla birlikte olur. Tanrı'nın eli üzerinde olduğu için Ezra bu kişileri toplayabildi (7:28). 1-14. ayetlerde Yeruşalim'e dönen ikinci grup boy başlannın ve onlarla birlikte kayıtlı olanlann listesi yer almaktadır. 15-20. ayetlerde tapınakta görev yapacak kişilerin yoklama olayını görüyoruz. Çeşitli bölgelerde yaşayanlan bir araya getirip işbirliği yapılmasını sağlamak kolay değildir. Yalnız Tanrı kişileri harekete geçirip bir araya toplanınasını sağlayabilir. Birlikte çalışa-cak kişileri göndersin diye Rab'be dua ediyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-14: Her boy başıyla onlara birlikte kayıtlı olan kişiler, Rab'bin lütfuyla Artahşasta'nın buyurduğu gibi Ezra'yla birlikte Yeruşalim'e dönerler. Ta-pınınanın yenilenınesi için çalışacak kişilerin listesini bakarken Tanrı'nın benim topluluğumda neler yaptığını incelemeliyim.

15-17: Ezra, Ahava Kenti'nde konaklarken toplanan kişilerin arasında Levililer'in bulunınadığını öğrenir. Önder ve öğretmenler göndererek Önder İddo'dan Levililer'in gönderilmesini ister. İsrail halkının Rab'be tapı- nabilmesi için Levililer'in onlarla birlikte olması gerekir. Peki ben tapınınaya gitmek ve kardeşleri hizmet etmeye teşvik etmek için kimleri davet ediyorum? Rab'be yürekten tapınına konusunda eksiklerim nelerdir?

18-20: Ezra'nın gönderdiği önderlerle öğretmenler bilge bir kişiyle birlikte birçok kişiyi getirip onların tapınakta görev yapanların listesi arasında yer almalarını sağlar. Görev yapacak kişileri arayan önderlerin çağnsına nasıl yanıt veriyorum? Rab'bin işinde görev yapma fırsatım kaçırmamalıyım.

 
Mujde.org