Yolculuğu Enıniyetle Geçirmesi İçin

Ezra 8:21-36

8:21  Tanrımız'ın önünde alçakgönüllü davranmak, O'ndan kendimiz, çocuklarımız, mallarımız için güvenli bir yolculuk dilemek üzere orada, Ahava Kanalı yanında oruç* ilan ettim.
8:22  Yolculuğumuz sırasında herhangi bir düşmandan bizi korumaları için, kraldan asker ve atlı istemeye utanıyordum. Çünkü krala, "Tanrımız kendisine yönelenlerin hepsine iyilik eder, ama kızgın öfkesi kendisini bırakanların üzerindedir" demiştik.
8:23  Oruç tuttuk ve bu konuda Tanrımız'a yakardık. O da yakarışımızı yanıtladı.
8:24  Şerevya, Haşavya ve kardeşlerinden on kişiyle birlikte on iki önde gelen kâhin seçtim.
8:25  Kralın, danışmanlarının, komutanlarının ve orada bulunan İsrailliler'in Tanrımız'ın Tapınağı'na bağışladığı altını, gümüşü, kapları tartıp onlara verdim.
8:26  Tartıp verdiklerim şunlardır: 650 talant gümüş, 100 talant gümüş kap, 100 talant altın,
8:27  bin dariklik yirmi altın tas ve altın kadar değerli, kaliteli, parlak tunçtan* iki kap.
8:28  Onlara, "Siz RAB için kutsalsınız, bu kaplar da öyle" dedim, "Altın ve gümüş, atalarınızın Tanrısı RAB'be gönülden sunulan sunudur.
8:29  RAB'bin Yeruşalim'deki Tapınağı'nın odalarında, önde gelen kâhinlerin, Levililer'in, İsrail'in boy başlarının önünde tartıncaya dek bunları iyi koruyun."
8:30  Böylece kâhinlerle Levililer Yeruşalim'e, Tanrımız'ın Tapınağı'na götürülmek için tartılan altını, gümüşü, kapları aldılar.
8:31  Birinci ayın* on ikinci günü Yeruşalim'e gitmek üzere Ahava Kanalı'ndan ayrıldık. Tanrımız'ın eli üzerimizdeydi; yol boyunca düşmandan, pusuya yatanların saldırısından bizi korudu.
8:32  Sonunda Yeruşalim'e vardık. Orada üç gün kaldık.
8:33  Dördüncü gün, Tanrımız'ın Tapınağı'na gidip altını, gümüşü, kapları tarttık ve Uriya oğlu Kâhin Meremot'a verdik. Pinehas oğlu Elazar, Levili Yeşu oğlu Yozavat ve Binnuy oğlu Noadya da onunla birlikteydi.
8:34  Her şey sayıldı, tartıldı; tartılanların tümü anında kayda geçirildi.
8:35  Sürgünden dönenler İsrail'in Tanrısı'na yakmalık sunular* sundular: Bütün İsrail için on iki boğa, doksan altı koç, yetmiş yedi kuzu ve günah sunusu* olarak on iki teke. Bütün bunlar RAB'be yakmalık sunu olarak sunuldu.
8:36  Ayrıca kralın buyruklarını içeren belgeyi kralın satraplarına* ve Fırat'ın batı yakasındaki valilere verdiler. Bunlar İsrail halkına ve Tanrı'nın Tapınağı'na yardım etmişlerdi.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

22-23: Kendisine yönelenlerin hepsine iyilik eden, ama kendisini bırakanla-ra öfkelenen Tanrı, Ezra'nın yakarışını yanıtlar. Aynı şekilde bugün de ken-disine yaklaşanları ödüllendiren Tanrı'ya imanla yaklaşırsam, benim yaka-rışımı da yanıtlayacaktır (İbr.l 1:6). Tanrı'nın nasıl biri olduğunu düşünüyorum?

31-34: Tanrı Yeruşalim'e dönenleri korur. Onların sağ salim varmalannı sağlar. Dört aydır devam eden uzun yolculukları sırasında Tanrı'nın güçlü eli birçok saldında onlann üzerinde olur. Şu ana kadar beni, ailemi ve kili-semi koruyan Rab'be şükretmeliyim. Bazı konularda kaygı çekiyor muyum? Sonuna kadar Tanrı'nın güçlü eline güvenerek duaya devam etmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

21-23: Ezra kral Artahşasta'ya, güvendiği Tanrı'nın nasıl biri olduğunu söylemiştir. Bu nedenle ondan yardım istemeye utanır. Onun askerini ve at-lısını istemeden yalnız Tanrı'ya yönelerek oruç tutar. Tanrı'nın her şeye gücünün yettiğini söylediğim halde, diğer kişilerden yardım istiyor muyum? Yalnız Tanrı'ya bütün yürekle güvenebilmem için dua etmeliyim.

24-30: Ezra, Peres kralının, danışmanlannın ve komutanlannın verdiği armağanları taşması için bazı kişileri seçer. Bu kişilere kutsal armağanlan emanet ederek ve Yeruşalim'e kadar sadık bir şekilde götürmeleri için görevlendirir. Tanrı'nın bana emanet ettiği kutsal armağanlar nelerdir? Aile, görev, servet, beceri, zaman vb. bunlan özenle kullanarak Rab'bi yüceltiyor muyum? Üzerime düşen sorumluluğu sadık bir şekilde yerine getiriyor mu-yum?

35-36: Yeruşalim'e sağ salim ulaşan halk, bunu kutlamadan önce Tanrı'ya yakmalık sunu sunarak teşekkür eder. Bugün hangi konuda Rab'be şükret-meliyim?

 
Mujde.org