Yabancı Kadınla Evlenenler

Ezra 10:16-44

10:16  Sürgünden dönenler bu öneriye göre davrandılar. Kâhin Ezra adlarını belirterek her boydan boy başlarını seçti. Onuncu ayın birinci günü oturup konuyu incelemeye başladılar.
10:17  Birinci ayın birinci günü yabancı kadınlarla evlenen bütün erkeklerin durumunu incelemeyi bitirdiler.
10:18  Kâhinlerin soyundan gelip yabancı kadınlarla evlenenler şunlardı: Yosadak oğlu Yeşu'nun oğullarından ve kardeşlerinin soyundan Maaseya, Eliezer, Yariv, Gedalya.
10:19  Bunlar karılarını kovacaklarına söz verdiler. İşledikleri suç için suç sunusu* olarak sürüden bir koç sundular.
10:20  İmmeroğulları'ndan: Hanani, Zevadya.
10:21  Harimoğulları'ndan: Maaseya, Eliya, Şemaya, Yehiel, Uzziya.
10:22  Paşhuroğulları'ndan: Elyoenay, Maaseya, İsmail, Netanel, Yozavat, Elasa.
10:23  Levililer'den: Yozavat, Şimi, Kelaya -Kelita- Petahya, Yahuda, Eliezer.
10:24  Ezgicilerden: Elyaşiv. Tapınak kapı nöbetçilerinden: Şallum, Telem, Uri.
10:25  Öbür İsrailliler'den: Paroşoğulları'ndan: Ramya, Yizziya, Malkiya, Miyamin, Elazar, Malkiya, Benaya.
10:26  Elamoğulları'ndan: Mattanya, Zekeriya, Yehiel, Avdi, Yeremot, Eliya.
10:27  Zattuoğulları'ndan: Elyoenay, Elyaşiv, Mattanya, Yeremot, Zavat, Aziza.
10:28  Bevayoğulları'ndan: Yehohanan, Hananya, Zabbay, Atlay.
10:29  Banioğulları'ndan: Meşullam, Malluk, Adaya, Yaşuv, Şeal, Yeremot.
10:30  Pahat-Moavoğulları'ndan: Adna, Kelal, Benaya, Maaseya, Mattanya, Besalel, Binnuy, Manaşşe.
10:31  Harimoğulları'ndan: Eliezer, Yişşiya, Malkiya, Şemaya, Şimon,
10:32  Benyamin, Malluk, Şemarya.
10:33  Haşumoğulları'ndan: Mattenay, Mattatta, Zavat, Elifelet, Yeremay, Manaşşe, Şimi.
10:34  Banioğulları'ndan: Maaday, Amram, Uel,
10:35  Benaya, Bedeya, Keluhu,
10:36  Vanya, Meremot, Elyaşiv,
10:37  Mattanya, Mattenay, Yaasay,
10:38  Bani, Binnuy, Şimi,
10:39  Şelemya, Natan, Adaya,
10:40  Maknadvay, Şaşay, Şaray,
10:41  Azarel, Şelemya, Şemarya,
10:42  Şallum, Amarya, Yusuf.
10:43  Nevooğulları'ndan: Yeiel, Mattitya, Zavat, Zevina, Yadday, Yoel, Benaya.
10:44  Bunların hepsi yabancı kadınlarla evlenmişti. Bazılarının bu kadınlardan çocukları da vardı.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

Tüm ayetler: Tanrı'nın yabancı kadınlarla evlenıneme yasasına rağmen evlenenler arasında kâhinler, Levililer ve ezgiciler de bulunuyordu. Bu lis-tedeki kişilerin hepsi Rab'be itaat ederek yabancı eşlerinden ayrılmak ister. Bu kişiler Rab'bin sözü uyarınca eşlerinden, çocuklarından ayrılarak büyük acı çekerler. Tanrı'yla olan ilişkilerini yenilemek için sevdikleri kişilerden ayrılanların listesine bakarak, benim nereden ya da kimlerden ayrılmam gerektiğini düşünıneliyim. Tanrı'nın kutsal halkı olduğum için benim de ay-rılmam gereken konular var mı? Ayrılmam gereken konularda tereddüt ediyor muyum?

17: Yabancı kadınlarla evlenen erkelerin durumunu inceleme işi üç ay sürdü. Bu iş için seçilen kişiler, topluluktaki günahın kökünü yok etmek için iyice araştırdılar. Her çeşit kötülükten kaçınınak (lSe.5:22) için ne kadar çalışıyorum? Topluluğumuzda bir kişinin işlediği günah tüm topluluğu olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle birinin işlediği günahı hafife almamalıyım. Günah sorununu çözmek için sonuna kadar uğraşmalıyım.

18-24: Halka iyi örnek olması gereken önderler bile günah işler. Evlenıne konusundan başlayarak hayatımın her alanında dünyanın gidişatına uyarak Tanrı'nın topluluğuna zarar veriyor muyum? İyi örnek olma yerine kötü örnek mi oluyorum?

19: Yabancı kadınlarla evlenen kâhinler tövbe ederek eşlerini kovacaklarına dair söz verip Tanrı'ya suç sunusu sunarlar. Tanrı'nın sözünü okuduğumda günahımı fark edip tövbe ediyor muyum? Lafta değil, gerçekten sözüne itaat ederek Tanrı'yı yüceltiyor muyum?

 
Mujde.org