Musa’yla Harun’un Soy Kütüğü

Mısır’dan Çıkış 6:14-27

14 İsrailliler'in aile önderleri şunlardır: Yakup'un ilk oğlu Ruben'in oğulları: Hanok, Pallu, Hesron, Karmi. Ruben'in boyları bunlardır.

15 Şimon'un oğulları: Yemuel, Yamin, Ohat, Yakin, Sohar ve Kenanlı bir kadının oğlu Şaul; Şimon'un boyları bunlardır.

16 Kayıtlarına göre Levioğulları'nın adları şunlardır: Gerşon, Kehat, Merari. Levi yüz otuz yedi yıl yaşadı.

17 Gerşon'un oğulları boylarına göre şunlardır: Livni, Şimi.

18 Kehat'ın oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel. Kehat yüz otuz üç yıl yaşadı.

19 Merari'nin oğulları: Mahli, Muşi. Kayıtlarına göre Levi boyları bunlardır.

20 Amram halası Yokevet'le evlendi. Yokevet ona Harun'la Musa'yı doğurdu. Amram yüz otuz yedi yıl yaşadı.

21 Yishar'ın oğulları: Korah, Nefeg, Zikri.

22 Uzziel'in oğulları: Mişael, Elsafan, Sitri.

23 Harun Nahşon'un kızkardeşi ve Amminadav'ın kızı olan Elişeva'yla evlendi. Elişeva ona Nadav, Avihu, Elazar ve İtamar'ı doğurdu.

24 Korah'ın oğulları: Assir, Elkana, Aviasaf. Korahlılar'ın boyları bunlardır.

25 Harun'un oğlu Elazar Putiel'in kızlarından biriyle evlendi. Karısı ona Pinehas'ı doğurdu. Boylarına göre Levili aile önderleri bunlardır.

26 RAB'bin, "İsrailliler'i ordular halinde Mısır'dan çıkarın" dediği Harun ve Musa bunlardır.

27 İsrailliler'i Mısır'dan çıkarmak için Mısır Firavunu ile konuşanlar da Musa'yla Harun'dur.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

14,16,20: Musa’yla Harun’un soy kütüğünün ilginç yanı, Yakup’un 12 oğlundan yalnız Ruben, Şimon ve Levi’nin bu soy kütüğünde yer almasıdır. Bu üç oğul, diğer dokuzundan farklı sorunları olan çocuklardır. Ruben babasının cariyesi Bilha’yla yatmıştı (Yar.35:22), Şimon’la Levi ise Şekemliler’i öldürüp mallarım yağmalayan katillerdi (Yar.34). Kehat’ın oğlu Amram ise babasının kız kardeşi, yani hâlâsı Yokevet’le evlendi ve Musa’yla Harun dünyaya geldi. Musa’yla Harun’un doğuşu sıradan bir doğumdu, özel bir yanı yoktu. Ama Tanrı, böyle bir aileden gelen bu iki insanı halkını kurtarmak için kullandı. Bu Tanrı’nın iradesi ve seçimidir. Tanrı’nın işlerini yaptığımızda asla bu işlerle övünınemeliyiz. Tek övüncümüz Tanrı olmalıdır. O mayamızı bilen, toprak olduğumuzu anımsayan merhametli, kolay öfkelenıneyen ve lütfü bol olandır (Mez.l03:14,18). Dünyanın zayıf saydıklarını seçip bizleri Kendi egemenliğinin hizmetkârları olarak kullandığı için Tanrı’ya lütfundan ötürü hamt edelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

Tüm metin: Çoğu ilâhiyatçı, Kutsal Kitap’ın ilk 5 kitabının Musa tarafından yazıldığında hemfikirdir. Bu açıdan bakıldığında Musa, pek bir özelliği olmayan soy kütüğünü hiç çekinıneden yazarak, zayıf bir insan olan kendisini seçip egemenliğinin bir işçisi olarak kullanan Tanrı’nın iradesini övüyor. Dış görünüşümüz, eğitim düzeyimiz ve ailevi durumumuz gibi konular yüzünden hayal kırıklığına uğramamıza ya da umudumuzu yitirmemize gerek yok. Elçi Pavlus, güçsüzken daha güçlü olduğunu söyledi (2Ko.l2:10). Güçsüzlüğümde beni pekiştiren ve güçlendiren Tanrı’nın bilgeliğini övmeliyim. Zayıf olduğumu çekinıneden itiraf etmeliyim. 


 
Mujde.org