Fısıh Bayramı ve Mısır’dan ÇıkışMısır’dan Çıkış 12:29-51

29 Gece yarısı RAB tahtında oturan Firavun'un ilk çocuğundan zindandaki tutsağın ilk çocuğuna kadar Mısır'daki bütün insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürdü.

30 O gece Firavun'la görevlileri ve bütün Mısırlılar uyandı. Büyük feryat koptu. Çünkü ölüsü olmayan ev yoktu.

Mısır'dan Çıkış

31 Aynı gece Firavun Musa'yla Harun'u çağırttı ve, "Kalkın!" dedi, "Siz ve İsrailliler halkımın arasından çıkıp gidin, istediğiniz gibi RAB'be tapın.

32 Dediğiniz gibi davarlarınızı, sığırlarınızı da alın götürün. Beni de kutsayın!"

33 İsrailliler'in ülkeyi hemen terk etmesi için Mısırlılar diretti. "Yoksa hepimiz öleceğiz!" diyorlardı.

34 Böylece halk mayası henüz katılmamış hamurunu aldı, giysilere sarılı hamur teknelerini omuzlarında taşıdı.

35 İsrailliler Musa'nın dediğini yapmış, Mısırlılar'dan altın, gümüş eşya ve giysi istemişlerdi.

36 RAB İsrailliler'in Mısırlılar'ın gözünde lütuf bulmasını sağladı. Mısırlılar onlara istediklerini verdiler. Böylece İsrailliler onları soydular.

37 İsrailliler kadın ve çocukların dışında altı yüz bin kadar erkekle yaya olarak Ramses'ten Sukkot'a doğru yola çıktılar.

38 Daha pek çok kişi de onlarla birlikte gitti. Yanlarında çok sayıda davar ve sığır vardı.

39 Mısır'dan getirdikleri hamurla mayasız pide pişirdiler. Maya yoktu. Çünkü Mısır'dan kovulmuşlar, kendilerine azık hazırlayacak zaman bulamamışlardı.

40 İsrailliler Mısır'da dört yüz otuz yıl yaşadı.

41 Dört yüz otuz yılın sonuncu günü RAB'bin halkı ordular halinde Mısır'ı terk etti.

42 O gece RAB İsrailliler'i Mısır'dan çıkarmak için sürekli bekledi. İsrailliler de kuşaklar boyunca aynı gece RAB'bi yüceltmek için uyanık olmalıdır.

Fısıh Kuralları

43 RAB Musa'yla Harun'a şöyle dedi: "Fısıh Bayramı'nın kuralları şunlardır: Hiçbir yabancı Fısıh etini yemeyecek.

44 Ama satın aldığınız köleler sünnet edildikten sonra ondan yiyebilir.

45 Konuklar ve ücretli işçiler ondan yemeyecek.

46 Fısıh eti evde yenmeli, evin dışına çıkarılmamalı. Kemiklerin hiçbirini kırmayacaksınız.

47 Bütün İsrail topluluğu Fısıh Bayramı'nı kutlayacak.

48 Yanınızdaki yabancı bir konuk RAB'bin Fısıh Bayramı'nı kutlamak isterse, önce evindeki bütün erkekler sünnet edilmeli; sonra yerel halktan biri gibi İsrail halkına katılıp bayramı kutlayabilir. Ama sünnetsiz biri Fısıh etini yemeyecektir.

49 Ülkede doğan için de, aranızda yaşayan yabancı için de aynı kural geçerlidir."

50 İsrailliler RAB'bin Musa'yla Harun'a verdiği buyruğu eksiksiz yerine getirdiler.

51 O gün RAB İsrailliler'i ordular halinde Mısır'dan çıkardı.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

29,30: İsrailliler Mısır’da köleyken firavun yeni doğan bütün İbrani erkek çocukları öldürtmüştü. Bu ayetlerde ise Tanrı’nın Mısırlılar’ın ilk doğan çocuklarını öldürdüğü görülüyor. Kederi dansa çeviren Tanrı’nın kudretine inanarak, yüce mücadeleyi sürdürmeliyiz.

31-36: Mısırlılar bu son beladan sonra İsrailliler’in ülkeyi terk etmesi için direttiler. Çünkü kendi canlarından da olmak istemiyorlardı. Rab, halkının Mısırlılar’ın gözünde lütuf bulmasını sağladı ve İsrailliler Mısır’dan büyük bir ganimetle çıktılar. Bu olay, Tanrı’nın İbrahim’e verdiği vaadin ta-mamlanmasıdır (Yar. 15:14).

37-42: Tanrı İbrahim’e verdiği vaadi gerçekleştirendir. Başlangıçta sayıları yetmiş olan İsrailliler’i 600.000 kişiye ulaştıran O’dur. Tanrı kendi krallığını kurmak için 430 yıl çalıştı. Beni kurtarmak için de ayrıntılı planlar yapıp gerçekleştiren Tanrı’ya güveniyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

38,43-48: Mısırlılar’ın cezalandırılmasıyla, gerçek Tanrı’yı tanıyıp İsrail- liler’le birlikte Mısır’dan çıkan kişiler de vardı. Birlikte olduğum kişiler de benim hayatımı yönetenin gücünü görüp O’nun gerçek Tanrı olduğunu anlıyorlar mı?
43-48: Fısıh Bayramı’na yalnızca sünnet olanlar katılabilirdi. Tanrı’yı yaşamının Rab’bi olarak kabul edenler, Fısıh Bayramı’nın lütfunu tadabilirler. Ben de bunu tadarak yaşıyor muyum?

 
Mujde.org