Petrus'un Vaaz' ve Kutsal Ruh'un inmesiElçilerin İşleri 10:34-48

34>35 O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi: «Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmadığını, ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi, ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum.

36 Tanrı'nın, herkesin Rabbi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeleyerek İsrail oğullarına ilettiği bildiriden haberiniz vardır.

37>38 Yahya'nın vaftiz çağrısından sonra Celile'den başlayarak tüm Yahudiye'de meydana gelen olayları, Tanrı'nın, Nasıralı İsa'yı nasıl Kutsal Ruh'la ve kudretle meshettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, İblis'in baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı O'nunla beraberdi.

39 «Biz, İsa'nın, Yahudilerin ülkesinde ve Kudüs'te yaptıklarının hepsine tanık olduk. O'nu çarmıha gerip öldürdüler.

40 Ama Tanrı O'nu üçüncü gün diriltti ve açıkça görünmesini sağladı.

41 İsa, halkın tümüne değil de, Tanrı'nın önceden seçmiş olduğu tanıklara, ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere göründü.

42 Tanrı tarafından ölülerle dirilerin Yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu.

43 Peygamberlerin hepsi O'nunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, O'na inanan herkesin günahları O'nun adıyla bağışlanır.»

44 Petrus daha bu sözleri söylerken Kutsal Ruh, konuşmayı dinleyen herkesin üzerine indi.

45 Petrus'la birlikte gelmiş olan Yahudi imanlılar, Kutsal Ruh armağanının diğer uluslardan olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar.

46>47 Çünkü onların, bilmedikleri dillerde konuşup Tanrı'yı yücelttiklerini duyuyorlardı.
O zaman Petrus, «Bunlar, tıpkı bizim gibi Kutsal Ruh'u almışlardır. Suyla vaftiz olmalarına kim engel olabilir?» dedi.

48 Böylelikle onların İsa Mesih adıyla vaftiz olmalarını buyurdu. Sonra onlar Petrus'a, birkaç gün yanlarında kalması için ricada bulundular.Tanrı'nın ayetlerdeki

34,35: Tanrı, kurtanşını vereceği insanlar arasında ayrım yapmaz. Kurtuluş artık Yahudiler'in sınırını aşar, Rab'bin lütfunu arayan, O'ndan korkan ve O'nun doğruluğuna göre yaşamaya gayret eden herkes için geçerli kılmır.

36-43: Peygamberlerin hepsi İsa hakkında ki tanıklıklarıyla beraber vaftizci Yahya da İsa'nm yolunu hazırlar ve Baba Tanrı'nın ta kendisi O'nu Kutsal Ruh'ta Kudretle mesh ederek Tanrı'nm Egemenliği'nin geldiğini duyurtur. Yahudiler İsa'yı çarmıha gererek O'nu lanetli göstermeye çalıştıkları halde Tanrı, O'nu ölümden dirilterek O'nun doğruluğuna kanıtlar ve O'nu tüm ölülerle dirilerin yargıcı olarak atadığını gösterir. Ancak Isa'ya iman edenler günahlarından arınarak kurtuluşa erişebilir. Esenliği ve kurtuluşu İsa Mesih dışında kimse veremez. O'nu reddeden herkesi ancak yargı bekler; Müjde'nin içeriği budur.

44-48: Tanrı, Pentikost Günü'nde Yeruşalim'deki Yahudi imanlılara verilen Kutsal Ruh diğer uluslardan olan Kornelius'un evindekilere de verir. Petrus'un ilettiği Müjde'nin gerçekten Tanrı'dan olduğu ve ona inanarak İsa'yı Rab ve kurtancı olarak kabul eden herkesin üzerinde O'nun egemenliğinin etkin  olduğu bununla bir daha kanıtlanmış olur.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

34,35: Petrus'un yeni anlayışı; sadece kendisi için değil, Yeruşalim'deki tüm topluluğun bundan sonra diğer uluslardan gelen imanlı topluluklara nasıl davranmaları gerektiği konusunda önemli prensipler olacaktır. Kilise önderlerinin Müjde'yi doğru algılaması, hem topluluk için hem de daha imanlı olmayan komşular için büyük etki yapacağından büyük önem taşır. İsa'nın işlerine gözleriyle tanık olan Petrus'u da şaşkınlığa çeviren Tanrı'dan gelen yeni öğretişler varsa da sıradan bir imanlı olan ben, ne kadar da çok öğrenmeliyim!


 
Mujde.org