Müjdeci Olarak Yeniden Doğan SaulElçilerin İşleri 9:19b-31

Saul, birkaç gün Şam'daki öğrencilerin yanında kaldı.

20 Havralarda İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğunu hemen duyurmaya başladı.

21 Onu duyanların hepsi şaşkına döndü. «Kudüs'te bu adı ananları kırıp geçiren adam bu değil mi? Buraya da, öylelerini tutuklayıp başkâhinlere götürmek amacıyla gelmedi mi?» diyorlardı.

22 Saul ise günden güne güçleniyordu. İsa'nın Mesih olduğuna dair kanıtlar göstererek Şam'da yaşayan Yahudileri şaşkına çeviriyordu.

23 Aradan günler geçti. Yahudiler, Saul'u öldürmek için bir düzen kurdular.

24 Ne var ki, kurdukları düzenle ilgili haber Saul'a ulaştı. Yahudiler onu öldürmek için gece gündüz kentin kapılarını gözlüyorlardı.

25 Ama Saul'un öğrencileri geceleyin kendisini aldılar, kentin surlarından sarkıttıkları bir küfe içinde aşağı indirdiler.

26 Saul Kudüs'e varınca oradaki öğrencilere katılmaya çalıştı. Ama hepsi ondan korkuyor, İsa'nın bir öğrencisi olduğuna inanamıyorlardı.

27 O zaman Barnaba onu alıp elçilere götürdü. Onlara, Saul'un Şam yolunda Rab'bi nasıl gördüğünü, Rab'bin de onunla konuştuğunu, Şam'da ise onun İsa adını nasıl korkusuzca duyurduğunu anlattı.

28 Böylelikle Saul, Kudüs'te girip çıktıkları her yerde öğrencilerle birlikte bulunarak Rab'bin adını korkusuzca duyurmaya başladı.

29 Dili Grekçe olan Yahudilerle konuşup tartışıyordu. Ama onlar onu öldürmeyi tasarlıyorlardı.

30 Kardeşler bunu öğrenince onu Sezariye'ye götürüp oradan Tarsus'a yolladılar.

31 Tüm Yahudiye, Celile ve Samiriye'deki inanlılar topluluğu esenliğe kavuştu. Gelişen ve Rab korkusu içinde yaşayan topluluk, Kutsal Ruh'un yardımıyla sayıca büyüyordu.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

19-22: Saul, iyileşir iyileşnıez hemen Şam'daki havralarda İsa'nın Tanrı'nın Oğlu ve Mesih olduğunu duyurmaya başlar. Çünkü İsa'nın çarmıhtaki ölümünün, Tanrı tarafından lanetlenmesi (Ga1.3:13) değil, Babası'nın isteğine itaat eden Mesih'in, tüm insanlara lütfedilmesi için yapması gereken görevi olduğunu anlamıştır. Saul, İsa Mesih'le tanışmasıyla tüm bilgisi, dünyaya bakış açısı ve hayatının hedefleri büsbütün değişti. Isa Mesih'le tanıştığımda hayatım nasıl değişti?

23,29: İstefanos'u öldürmeye öncülük yapan, İsa'nın öğrencilerini kırıp geçirmek için Şam'a kadar gelen Saul'un, İsa'nm Mesih olduğunu duyurmaya başladığını gören Yahudiler, onu öldürmeye karar verirler, böylelikle 16. ayette İsa'nın bahsettiği söz daha şimdiden yerine gelmeye başlar. Eğer paylaştığım Müjde herkesin hoşuna gidip, kabulleniliyorsa, doğruya ve gerçeğe mi yoksa sadece insanların hoşuna gidenleri mi paylaştığımı gözden geçirmeliyim.

27,28: Yeruşalim'e dönen Saul'dan imanlı kardeşler haklı olarak korkar ve ona inanıp güvenemezler. Barnaba ise Saul'u alıp onun gerçekten iman edip tamamen değiştiğini elçilere gösterir. Zaten adı gibi Cesaret Verici olan Barnabas hem imanda hem de kişilikte herkese örnek olacak kadar güvenilir biriydi, böylelikle elçiler Saul'u da kabul edebildiler. Rab'bin güvenilir bir işçisi oImamın önemli olduğu kadar, aracılık ettiğim kişilerin de Tanrı'dan gelen armağanlarını iyi kullanmalarını sağlayarak Rab'be iyi hizmet edebilmeleri için yaşamam çok önemlidir. Rab tarafından benden daha harika bir şekilde kullanılmasını dilediğim kişiler var mı? Sözüme hemen herkesin güvenebileceği kadar güvenilir biri miyim?

31: Birbirine düşmanlık besleyen Yahudiye, Celile ve Samiriye bölgeleri arasında Kutsal Ruh etkin olunca inanlıların sayısı hem çoğaldı hem de esenlik yayıldı.

 
« BaşlangıçÖnceki12345678910SonrakiSon »

Sayfa 6 - 686
Mujde.org