On Mina Benzetmesi

Luka 19:11 -27

Güvenilirlik sınavı

11 Oradakiler bu sözleri dinlerken İsa konuşmasını bir benzetmeyle sürdürdü. Çünkü Kudüs'e yaklaşmıştı ve onlar, Tanrı'nın Egemenliğinin hemen ortaya çıkacağını sanıyorlardı.

12 Bu nedenle İsa şöyle dedi: «Soylu bir adam, kral atanıp dönmek üzere uzak bir ülkeye gitmiş.

13 Gitmeden önce kölelerinden onunu çağırıp onlara birer mina vermiş. `Ben dönünceye dek bu paraları işletin' demiş.

14 «Ne var ki, ülkesinin halkı adamdan nefret ediyormuş. Arkasından temsilciler göndererek, `Bu adamın üzerimize kral olmasını istemiyoruz' diye haber iletmişler.

15 «Adam kral atanmış olarak geri döndüğünde, parayı vermiş olduğu köleleri çağırtıp ne kazandıklarını öğrenmek istemiş.

16 Birincisi gelmiş, `Efendimiz' demiş, `senin bir minan on mina daha kazandı.'

17 «Efendisi ona, `Aferin, iyi köle!' demiş. `Küçücük bir işte güvenilir olduğunu gösterdiğin için sen on kent üzerinde yetkili olacaksın.'

18 «ıkincisi gelip, `Efendimiz, senin bir minan beş mina daha kazandı' demiş.

19 «Efendisi ona da, `Sen beş kent üzerinde yetkili olacaksın' demiş.

20 «Bir diğeri gelmiş, `Efendimiz' demiş, `işte senin minan! Onu bir mendile sarıp sakladım.

21 Çünkü senden korktum, sert adamsın; kendinden koymadığını alır, ekmediğini biçersin.'

22 «Efendisi ona, `Ey kötü köle, seni kendi ağzından çıkan sözle yargılayacağım' demiş. `Kendinden koymadığını alan, ekmediğini biçen sert bir adam olduğumu biliyordun ha?

23 Öyleyse neden paramı faizcilere vermedin? Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım.'

24 «Sonra çevrede duranlara, `Elindeki minayı alın, on minası olana verin' demiş.

25 «Ona, `Efendimiz' demişler, `onun zaten on minası var!'

26 «O da, `Size şunu söyleyeyim, kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa, kendisinde olan da elinden alınacak' demiş.

27 `Beni kral olarak istemeyen o düşmanlarıma gelince, onları buraya getirin ve gözümün önünde kılıçtan geçirin!'»

On Mina Benzetmesi

Bugünkü ayetler, Matta 25.bölümdeki talant benzetmesine özdeş görünmesine rağmen farklıdır. Benzetme, geçici bir süre için evinden ayrılan efendinin geri dönüşüne dek, kendilerine sorumluluk verilen kölelerin fırsatları iyi değerlendirerek bütün gayretleriyle çalışmalarını öğütler.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: İsa yanlış düşüncelerimizi düzeltir. Burada insanların düşünce ve değer yargılan konusundaki yanlış anlayışlarını düzeltmek için mina benzetmesini kullanmaktadır. Rab'bin sözünü derin düşünerek, yanlış düşüncelerimizi ve değer yargılarımızı değiştirmeye gayret edelim!

12,13. ayetler: Soylu adamın kral atanmak için uzak bir ülkeye gidip, geri dönüşüne kadar verdiği süre gibi, İsa'nın çarmıhta ölüp, dirildikten sonra göğe alınışı ile tekrar gelişi arasındaki dönem, O'nun bizleri deneme süresidir. Asıl üzerinde önemle durmamız gereken konu: İsa'nın ne zaman geleceği değil, bize tanımış olduğu bu süre içinde, emanet etmiş olduğu görevde nasıl sadakatle ve gayretle hizmet edebileceğimizi düşünektir .

16-20. ayetler: Tanrı herkese eşit fırsat tanıyandır. Ayetteki benzetmede, soylu adamın kölelerine verdiği birer mina bunu örneklemektedir. Her imanlı, hangi mevkide olursa olsun Tanrı'nın önünde eşittir ve kendisine verilen fırsatı değerlendirerek Rab'be sadakatle hizmet etmelidir.

25-27. ayetler: Tanrı, Kendisini kral olarak kabul edip sadık kalanları ödüllendiren, krallığını reddedip sadık kalmayanları ise yargılayandır. Ödül veya yargı; imanlının hizmetinde sadık kalıp kalmamasına bağlıdır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

11. ayet: Halk, İsa'nın Yeruşalim'e gelmesiyle Tanrı'nın Egemenliği'nin kurulduğunu düşündü. Çünkü Mesih'in acı çekmesi gerektiğini bilmiyorlardı. Ben de çarmıh yolunu izlemeden, Tanrı'nın Egemeniliği'ne ait olma hevesine kapılmıyor muyum?

Dua: Rabbim, bana verdi ğin fırsatları iyi değerlendirecek ve sana daima kalacağım!

 
« BaşlangıçÖnceki681682683684685686SonrakiSon »

Sayfa 681 - 686
Mujde.org